İş Yaşamında Başarı Faktörleri

İş Yaşamında Başarı Faktörleri

Tarih boyunca insanlar temel gereksinimlerini karşılamak amacıyla bir uğraş içinde olmuşlardır.Bu uğraş insanların tek başına ya da birlikte çalıştıkları iş yaşamını da beraberinde getirmiştir.Birlikte çalışılan iş yaşamında da, istenilene ulaşılmak için başarı kavramı konuşulmaya başlanmıştır.İş yaşamındaki başarı kendiliğinden ortaya çıkar mı? Başarı için tek koşul vardır demek yeterli olur mu? Tabi ki de HAYIR…İş yaşamımızdaki başarımızda birçok faktör etkili ve birbirleriyle bağlantılıdır. İş yaşamındaki başarımıza etki eden faktörler neler olabilir görelim.

Teknolojik Gelişmeler ve Başarı

İnsanlık tarihine baktığımız zamanda görüyoruz kiyerleşik düzenle birlikte insanlar üretmenin ve üretimde her geçen gün farklı teknolojiler kullanmanın iş yaşamındaki gerekliğinin farkına vardıkları görülmektedir.İş hayatında başarılı olabilmek için yaptığımız işte yenilikçi olmak, teknolojiden ve bilimden yararlanmak gerekmektedir. Çalışma alanlarına uygun olarak farklı yöntem ve metotlar kullanılması iş yaşamındaki başarıyı olumlu yönde etkilemektedir.

İş Yeri Şartları ve Başarı

İş yerinin uygun sağlık koşullarına ve fiziki şartlara sahip olması,işte kullanılan malzeme ve ekipman daima bakımlı ve temiz olması, çalışılan yerin o iş için uygunluğu, iş yerindeki çalışma prensipleri ve şirket politikaları, iş yeri tertip, düzen ve kuralları iş yaşamımızdaki başarımızı önemli ölçüde etkilemektedir. İnsanın işine odaklanabilmesi ve işinde başarılı olabilmesi için belli şartların sağlanması gerekmektedir. Peki bu şartlar iş hayatındaki başarı için yeterlidir diyebilir miyiz?

İş Ortamı ve Başarı

 Bizler hayatın her alanında bir arada iletişim ve etkileşim halinde bulunmaktayız. İş yerindeki kişilerin iş ahlakı, ekip çalışmasına uyumu, davranışları ve iş yerinin atmosferi gibi birçok faktörün istenilen şekilde olması iş hayatındaki başarımızı arttırmaktadır. Bu yüzden iş yerindeki ortamımız ve ilişkilerimiz hedeflenen başarıya ulaşmada çok önemlidir.

Meslek Seçimi ve Başarı

Literatür taraması yapıldığında da görüldüğü üzere; iş yaşamında başarılı olan bireylerin genellikle yaptığı işin gerektirdiği özellikler ile kendinde var olan ilgi, yetenek ve değerlerin birbiriyle ne kadar orantılı olduğu görülmektedir. Bireyler, yeteneklerine ve ilgilerine uygun olan mesleği seçtiklerinde, var olan potansiyellerini yani iç motivasyon kaynaklarını kullanarak en iyi şekilde performans sergileyebilmektedirler. Böylelikle iş yaşamında başarılı olmaktadırlar. Yani altın kural; kendinde var potansiyeli ortaya çıkarabilmek için yeteneklerine uygun bir meslek seçmek ve başarıyı yakalamak.Peki, gerçekten biz iş hayatımız da yeterince başarılı mıyız? Başarılı olmak için ne kadar çabalıyoruz? Mesleğimizde yeteneklerimizi ne kadar kullanabiliyoruz? En önemlisi de gerçekten istediğimiz mesleği mi yapıyoruz? Bu soruların cevabını EVET ise başarı gelecektir.

Konum ve Başarı

Günümüz iş dünyasında çalışanların büyük bir bölümü yaptığı işten memnun olmadığı için işin gerektirdiklerini yerine getirememektedir. Benzer şekilde yaptığı işten çok daha yüksek bir kademede olması gereken bireylerde daha alt kademelerde yer aldığı için tatmin olmamaktadır. Kişinin tatmin olmaması da işteki başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun için her çalışana kendine uygun bir alanda yer verilerek işteki başarısı artırılmalıdır.  Kişilerin konumları belirlenirken yaptıkları işlerinalanında uzman biri tarafından değerlendirilmesi, eksikliklerin belirtilmesi ve öneriler sunulması kişinin iş yaşamındaki başarısında olumlu etki yapacaktır.

Kişisel Özellikler ve Başarı

Tüm sayılan faktörler bir işte başarılı olmak için yeterli olmayıp bir de kişinin işle ilgiliyeterli özelliklere vekriterleresahip olması  gereklidir.Çalışanıniş yaşamında başarılı olmak için kendini işe verebilmeli, kendi sorunlarını iş yerine yansıtmamalı, işi haricindeki şeylerle meşgul olmamalı,çalışma süresincezamanı  iyi kullanmalı, verilen işi  baştan savma  yapmamalı, kendini o işe hazır hissetmelidir.İş yaşamında başarılı olmak isteyen kişi kendine güvenmeli, ileri görüşlü olmalı, iletişimi güçlü, sorunları çözme ve stresi yönetebilme yeteneğine sahip olmalıdır.Yaptığı yanlışlardan ders çıkarmalı rutin olmayan görev ve işleri not etmeli ki karşısına çıkınca bocalamasın.

İş yaşamındaki başarı tesadüfen elde edilemez.Başarı emek isteyen ve birçok faktörün etkili olduğu bir sonuçtur. Eğer gerçekten başarılı olmak isteniyorsa bunun için gerekenler sağlanabilmeli ve herkes üzerine düşeni yapabilmelidir. Başarıya ulaşmak imkansız değil ama zordur. Başarmak için cesur ve inançlı olmaya var mısınız?

Kaliteli Zihin

instagram sayfamız